KLASSEREGLER FOR SCAN-KAP 99 KLASSEN


§ 1. Almindelige bestemmelser

1.1. Formål 
Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre: Skrogets, dækkets, kølens og rorets facon og vægt; mastens, bommens og rigningens dimensioner samt sejlplanets areal og form, således at alle både bliver så ens som muligt, hvad angår de faktorer, der har betydning for bådens hurtighed, og at den kan indmåles til DS's handicapregler.

1.2. Myndighed
Højeste administrative myndighed er Scan-kap klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

1.3. Fremstilling 
Alle både skal fremstilles i overensstemmelse med konstruktør Jan Torben Larsen's tegninger jf. tegningsliste § 10 samt § 11.  Bådene skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i samme eller identiske forme.  Dette er skriftligt bekræftet af producenten jf. § 11.

1.4 Ændringer 
Ændringer af klassebestemmelser kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og godkendelse af Dansk Sejlunion. 

§ 2. Skrog, dæk, aptering, køl, ror og motor

2.1 Skrog og dæk 
Skrog og dæk skal udføres i overensstemmelse med de officielle tegninger jf. § 1.3.

2.2 Aptering 
Standardapteringen er som vist på tegning nr. 5 og 5a. Bådene skal mindst være apterede med nedenstående aptering.  Beskrivelse af apteringen:  Forrum: 2 faste køjer med hynder, længde min. 1.800 mm. Garderobeskabe i sb og bb med hylder og bøjlestang. Stuverum under køjerne.  (Ikke absolut nødvendigt: aflukket fortrekant, toilet, hylder i forrummet samt udfyldningshynde).  Salon: 2 faste køjer med hynder, min. 1.900 mm x 600 mm. Stuverum under køjerne. Ryglæn, komplet dørkbelægning af træ eller glasfiber. Pantry og kogeapparat, overskabe eller hylder. Navigationsbord, vask, pantry samt nedgangstrappe.
  (Ikke absolut nødvendigt: kahytsbord, bestik og service).  1 eller 2 faste køjer agter, min. 1.800 mm med hynder og stuverum.  Hvor bådene er leveret til selv- eller medbyg og ikke følger ovenstående standardaptering til punkt og prikke, skal ejeren af båden kunne godtgøre, at den færdig- apterede båd svarer vægt- og fordelingsmæssigt til samme. Søventiler må ikke tillukkes udefra med tape og lignende.  Følgende aptering skal være på deres faste pladser under kapsejlads i klasseløb:  hynder i salon, køjebunde, alle skabslåger og skuffer, ryghynder, kogeapparat, komplet dørkbeklædning, vandtank samt sikkerhedsudrustning ifølge § 6. Hynder fra forrum og agterkøjer skal være ombord, men ikke nødvendigvis på deres faste pladser.

2.3. Kølen 
Kølen skal være af bly og udformet i overensstemmelse med de officielle tegninger jf. § 1.3.  Kølens vægt skal være 1.460 kg +/- 20 kg.  Kølen fastboltes og placeres i overensstemmelse med § 1.3.

2.4. Roret 
Roret skal fremstilles i overensstemmelse med de officielle tegninger jf. § 1.3 og placeres i overensstemmelse hermed.

2.5 Motor 
Når båden har indenbordsmotor, skal denne være placeret under cockpittet.  Såfremt båden ikke har installeret indenbordsmotor, skal der som kompensation herfor ilægges en ballast på min. 100 kg samt monteres en motorbensattrap.  Ballasten skal placeres fastboltet og plomberet oven på motorbensattrappen i motorrummet under cockpittet.  Motorbensattrappen fremstilles af Scan-kap 99 værftet og monteres i h.t. tegninger og bilag jf. § 1.3.  Vægt, placering og fastboltning kontrolleres af Scan-kap 99 klubben, som tillige foretager plomberingen.

 

§ 3. Rig

3.1. Masten 
Masten er gennemgående og placeres som vist på tegningjf. § 1.3.
Masten skal være af aluminium med hulkehl for storsejlets forlig/sejlslæder. Hulkehlen skal være en integreret del af masteprofilet.

Profillængde, min. 148 mm til max. 185 mm (målt i langskibsretning).
Profilbredde, min. 104 mm til max. 115 mm (målt i tværskibsretning).
Langskibs inertimoment min. 426 cm4.
Tværskibs inertimoment min. 193 cm4.
Vægt af den rå masteprofil min. 4,0 kg/m.
Det er ikke tilladt at have tilspidset masteprofil.

Tydelige målemærker skal være påmalede i en mod masten kontrasterende farve (sort).  Alternativt kan benyttes tape, men der skal i så fald på målesiden være kørnet eller ridset tydelige mærker i masten.  Målemærkerne skal være mindst 15 mm brede.  Mærke I placeres med overkant 2.395 mm +/- 10 mm over anlægsflade for mastespor.  Mærke II placeres med underkanten max. 11.500 mm over overkant af mærke I.  Salingshornene skal udføres ifølge tegning jf. § 1.3.  Længden skal være 955 mm +/- 45 mm målt fra masteprofilen til center af topvant.  Placeringen skal være 4.605 mm +/- 50 mm over overkant af målemærke I.  Der tillades et permanent buk med jævn krumning over masteprofilens længde på max. 50 mm, uden påvirkning af rigningen.  Spilergalge jf. § 1.3. Dobbelt spilerfald er tilladt. Andet masteudstyr er valgfrit.

3.2. Bommen 
Bommen skal være af aluminium med permanent hulkehl for storsejlets underlig.  Bomprofil og dimensioner er frie. Dog minimum vægt 2,2 kg/m.  Målemærker af samme beskaffenhed som på mast. Mærkets forkant må max. være 3.400 mm fra mastens agterkant, målt med bommen vinkelret på masteprofilen.  Der tillades et permanent buk af profilen uden påvirkning fra sejl og rig på max. 20 mm. 

3.3. Spilerstagen 
Spilerstagens profil, vægt og beslag er frie. Længden måles som til DS's handicap. Maksimumlængde 3.510 mm.  En skinne, der muliggør justering af spilerstagens højde over dæk, er tilladt anbragt jf. § 1.3.

3.4 Stående rig 
Stående rig omfatter følgende med angivne minimum dimensioner og materialer: 

Forstag: min. ø 6 mm rustfri stålwire 
Hækstag: min. ø 5 mm 
Bagstag: min. ø 4 mm rustfri stålwire 
Topvant: min. ø 6 mm rustfri stålwire 
Undervant: min. ø 6 mm rustfri stålwire 
Mellemvant: min. ø 4 mm rustfri stålwire 

Disses fastgørelse til masteprofilen skal ske i henhold til §1.3.  Justerbart hækstag er tilladt.  Headfoil er tilladt.  Vantskruer og terminaler er frie.  Hydrauliske hjælpemidler er ikke tilladt.  Den vandrette afstand mellem forstagets skæring med dæk og forkant af mast må max. være 3.510 mm (J-målet).

Montering og anvendelse af bagstag og mellemvant er fri.

3.5 Løbende rig
Skødningen af sejlene er fri inden for de begrænsninger, der er angivet i ISAF's kapsejladsregler.  Tovværksdimensioner og anbringelse af klamper, klemmer osv. er fri. 

§ 4. Sejlene

Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med den officielle sejltegning jf. 1.3.  Identifikation på sejl, forsejl dog undtaget, skal være i overensstemmelse med RRS 77, tillæg G. Rød farve anbefales, men en anden kontrastfarve kan anvendes.

4.1 Storsejlet  
Storsejlet skal fremstilles af vævet sejldug. Materialer som spectra/kevlar er ikke tilladt. Sejldugen skal overholde en minimumsvægt på 250 g/m2. Storsejlet må ikke strækkes ud over de i § 3.1 nævnte målemærker. Blød fod er tilladt. Det er tilladt med max. 4 sejlpinde, hvor en, flere, eller alle kan være gennemgående.

Rebesystemet er frit, dog skal et af disse kunne reducere storsejlets areal med min. 25%.

Storsejlet må forsynes med vinduer med et samlet areal på max. 0,50 m2. Vinduerne må ikke placeres nærmere noget lig end 150 mm.

Storsejl

Max mål

Forlig (P)

11.500 mm

Underlig (E)

3.400 mm

Halvbredde (MGM)

2.210 mm

Trekvartbredde (MGU)

1.290 mm

Faldbarmsbredde (HB)

150 mm

 Alle mål tages i overensstemmelse med DS' handicapregler.

4.2. Forsejl  
Materialet til forsejl er frit, dog må carbonbaserede fibre ikke anvendes. Det er tilladt med max. 4 sejlpinde, hvor en, flere, eller alle kan være gennemgående. Sejlpinde skal fordeles ligeligt over agterliget indenfor tolerancer på 100 mm til hver side.

Forsejlet må forsynes med vinduer med et samlet areal på max. 0,50 m2. Vinduerne må ikke placeres nærmere noget lig end 150 mm.

Alle forsejl skal føres med løjerter på forstagswiren eller i forstagsprofil. Reb er tilladt i forsejl. Hvis båden har monteret forstagsprofil (headfoil), må LPmålt + FSPmålt ikke værre større end LP

Forsejl

Max mål

Forlig (Tmax)

11.200 mm

Agterlig

10.500 mm

Forligsperpendikulær (LP)

3.700 mm

Kvartbredde (JQW)

2.810 mm

Halvbredde (JHW)

1.940 mm

Trekvartbredde (JTQW)

1.060 mm

Faldbarmsbredde (JHB) (max 0,008 * forlig)

89 mm

 Alle mål tages i overensstemmelse med DS' handicapregler. Inden for disse mål er sejlets udformning og størrelse fri.

4.3. Symmetrisk Spiler 
Spileren skal fremstilles af sejldug med en minimumsvægt på 40 g/m2. Farven er fri. Sejlet skal være symmetrisk om sin vertikale midterlinje og må ikke have nogen anordning, der forandrer dets form. Sejlpinde i spileren er ikke tilladt. Den symmetriske spilers SMG skal være mindst 65% af SF. Alle mål tages i overensstemmelse med DH-målereglen og de må ikke være større end de definerede Max mål herunder.

Symmetrisk spiler Max mål
Sidelig (SL) 11.200 mm
Underlig (SF) 6.350 mm
Halvbredde (SMG) 7.000 mm

Til og med 2026 dispenseres således at ældre spilere der overholder SMW og SMG mindre end 7250, kan deltage i klasseløb. For sejl målt før 2022 skal SMW være spilerens maksimum bredde målt mellem 2 punkter, et på hvert sidelig, i samme afstand fra spilerens faldbarm.
Til og med 2026, nedjusteres DH målets SMG ikke for en klasse Scan-kap 99.

4.4 Sejlbegrænsning
Ved deltagelse i DS-DM og standardklasseløb må maksimalt medføres: 1 stk. storsejl, 2 stk. forsejl, 3 stk. spilere samt 1 stk. stormfok. Ved deltagelse i standardløb er DS's handicapregler gældende.

§ 5. Deplacement 

Minimumsvægt for standardbåde i målekonditionen i h.t. DS's handicap er:  3.340 kg  Såfremt det er nødvendigt at forsyne en båd med kompensationsvægte for at overholde klassens minimums deplacement, skal disse vægte (bly eller jern) deles i 3 lige store dele. De 2 dele fastgøres bag hovedkøjernes ryglæn på undersiden af hylder/overskabe ved røstjernene i henholdsvis styr- og bagbord side. Denne ballast må højst have en tykkelse på 100 mm vinkelret på undersiden af hylden, og ingen del af denne ballast må placeres mere end 530 mm under sidedækket. Den sidste 1/3 del af ballasten fastgøres under dørken umiddelbart agten for masten.  Ovennævnte ballast regnes ikke som kølvægt i h.t. DS's handicapregel.  Det er den enkelte ejers ansvar at sikre, at båden til enhver tid opfylder de nævnte krav.  Kontrol af deplacement i målekonditionen udføres ved at måle bådens aktuelle fribord i styrbord- og bagbordside (frib, sb, bb) samt stævnfribord (stf.) og agterfribord (af). De målte fribord må ikke være større end angivet i de af DS udarbejdede standardmålebreve.


 
§ 6 Sikkerhedsudstyr/udstyr 

Foruden den faste udrustning skal følgende befinde sig ombord under enhver kapsejlads i klasse: 

 • 1 stk. anker med forfang af kæde/blyline.
 • 1 stk. ankerlinie min. 12 mm, længde min. 30 m.
 • Fortøjningsliner min. 12 mm, samlet længde min. 20 m.
 • 4 stk. fendere.
 • 1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person ombord.
 • 2 stk. livliner med min. 2 kroge i hver, samt 2 stk. livseler, rednings/svømme veste eller lignende beregnet til fæstning af livliner.
 • 1 stk. lænsepumpe eller pøs.
 • 1 stk. nødhjælpskasse.
 • 1 stk. ildslukker min. 2 kg.
 • 1 stk. tågehorn.
 • 1 stk. radarreflektor.
 • 1 stk. kompas.
 • Typegodkendte lanterner, der er funktionsdygtige i mindst 12 timer.
 • 1 stk. kaste/flydelinie min. 15 m
 • Værktøj til frigørelse af riggen. (Wiresaks, nedstryger e.l.).
 • Nødsignaler: 2 røde faldskærmsblus, 2 røde håndblus og 1 hvidt håndblus eller signalpistol med patroner (hvide).

§ 7. Målebrev 

Ejerne er over for Scan-kap 99 klubben ansvarlig for at sikre, at regler for konstruktion og udrustning af bådene ikke omgås.  Ingen ejer må gøre forsøg på at fravige disse principper.  Ingen båd er berettiget til at kapsejle som Scan-kap 99 klassebåd, medmindre ejeren er i besiddelse af et gyldigt målebrev. Ejeren er ansvarlig for, at dimensioner, som ikke tages ved handicapmålingen, er overholdt. Disse kontrolleres lejlighedsvis af Scan-kap 99 klubbens måler f.eks. ved større stævner.  Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser for standardbåde overholdes.  Hvis der er mistanke om, at der på nogen måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser, skal dette rapporteres til Scan-kap 99 klubbens bestyrelse, som derefter kan inddrage godkendelsen som standardbåd, indtil sagen er klarlagt.  Sådanne forhold skal DS informeres om. 

§ 8. Diverse bestemmelser 

Bemanding til DS-DM er 3 eller 4 personer. Ved andre klasseløb er bemandingen fri, hvis ikke andet er foreskrevet i sejladsbestemmelserne.  Samtlige sejladser gennemføres med de samme 3 eller 4 personer. Eventuelle reserver kan indsættes ifølge DS's bestemmelser.  Trapez'er, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt. Hvor båden er forsynet med søgelænder, gælder ISAF's kapsejladsregler om dette. Enhver form for tung udrustning (akkumulator eller lignende) skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel. Båden må ikke være forsynet med udstyr, der har karakter af flytbar ballast. 

§ 9. Dispensation

Scan-kap 99 klubben kan søge dispensation hos DS, som kan dispensere for afvigelser fra disse angivne regler, hvis det er bestyrelsens sikre overbevisning, at afvigelsen ikke er foretaget for bevidst at forbedre bådens sejlegenskaber. Mindre betydende ikke generelle dispensationer kan meddeles af klubbens bestyrelse. 


§ 10. Tegningsliste 

Oprindelige tegn. udfærdiget 1976 :  Generalarrangement,  Linietegning skrog,  Linietegning ror,  Linietegning køl,  Apteringstegning sb.,  Apteringstegning bb.,  Rigtegning,  Klassebetegnelse,  Sejltegning,  Motorbensattrap.  
Original tegningssæt beror hos bestyrelsen. 
Supplerende tegninger udfærdiget 2003 : 
Inderskal

§ 11. Bilag 

Producenterklæring for Scan-kap 99  Standardmålerbrev  Motorbensattraptegning fra DS  Dispensation nr. D 48  Rigtegning  Sejltegning

 

Dansk Sejlunion har godkendt Klassereglerne som de fremstår herover d. 28/1 2018

Opdateret 09. nov. 2013
§4 opdateret mht.materialevalg for fok.

Opdateret 25. okt. 2015
$3.4 opdateret jf. generalforsamlignsbeslutning i 2004 således at mellemvant er blevet valgfrit

Opdateret 13. nov. 2015
§4.1 og $4.2 har gennemgået redaktionelle ændringer så målene ikke står 2 gange. §6 er justeret mht. til kravet om antallet af nødblus.

Opdateret 26. nov. 2017
§8 tillader nu 3 eller 4 personers besætninger til DM

Opdateret 8. Januar 2022 jf Ordinær Generalforsamling 2021
$4.3 Ændring af mål på spiler.
$4.5 Ændring i sejlbegrænsning
$6 præcisering af regel om livliner.

Opdateret 12. februar 2024 jf Ordinær Generalforsamling 2023
$4 Asymmetrisk spiler ”Genakker” fjernes fra paragraffen.